21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Yazım İlkeleri

 • Yazılar, basılı üç kopya halinde ve disketiyle birlikte gönderilmelidir. Özel çeviri yazım
  işaretlerinin kullanıldığı yazılarda fontlar da (pC uyumlu) diskete yüklenmelidir,
 • Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık olarak belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini vermelidir.
 • Yazıların başında kısa birer Türkçe ve İngilizce özet (en çok 100 sözcük) ile Türkçe ve İngilizce  anahtar sözcükler (en çok 10 sözcük) bulunmalıdır (İtalik olarak ve Times 9 punto ile  yazılmalıdır).
 • Yazılar, Times 10 puntoyla  ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu  kullanılmamalıdır.
 • Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek:
  (Tanpınar 1985) veya (Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde,  üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok halinde, 9  puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.
 • Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.  Makalenin sonunda yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve italik) ve makaleler (dergi adı koyu,  cilt Romen rakamıyla, sayı, üst üste iki nokta, sayfa numaraları) alfabetik sırayla ve şu düzenle verilmelidir:
 • ELÇİN, Şükrü, (1998), ''Yeşil Abdal'ın Bir Şiiri", Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık, 216-231.
 • STOEL1JE, J. Beverly, (1983), "Festival in America", Handbook of American Folklore, (ed R.  M. Dorson.), Bloomington: Indiana University Press, 239-246.
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Basımevi.
 • ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), "Milli Destan ve Folklor", Türk Folklor Araştırmaları, II, 33: 513- 514.

 

 • WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • WOOLF, Virginia, (1986), "Kitap Nasıl Okunmalı?", (Çeviren: Kemal Atakay), Adam Sanat, 4: 5-14.
 • Bir yazarın birden fazla yayını kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla, aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise (1985a), (1985b) şeklinde harf sırasıyla verilmelidir.
 • Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve hangi akademik dereceye (yüksek lisans/doktora ... )  yönelik olduğu belirtilmelidir.
 • Yukarıda belirlenen yazım koşullarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.

 

Submission Guidelines for 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

 • Manuscripts must be sent as three printed copies along with the disk. if any special fonts
  (suitable for PC) are used in manuscripts, they must be in the disk.
 • The authors' names, last names and academic positions should be wı:itten. in addition, the full posta! address, fax, telephone numbers and e-mail addresses of the author(s) who will check proofs and receive correspondence and offprint should also be included.
 • Summaries must be in Turkish and English, should not exceed 100 words and key words may not exceed 5 (5 words for Turkish; 5 words for English) words at the beginning of the
  manuscripts. Latin words must be in Times 9 point and italic.
 • Manuscripts must be written in Mac Word 5,1 or Ms Word Windows 95 or further versions (pc compatible) with Times 10 point with 1,5 line spaced. Tab and enter key must not be usedfor paragraphs.
 • Texts must follow in-text footnote system. In parenthesis in the text, author's name, date of
  publication, and page number is given. if a source is cited many times, parentheses are given instead of "ibid, idem, op. cit. ete." For example, (Tanpırıar 1985) veya (Tanpınar 1985: 316). Quoted passages under three lines must given by quotation mark. if quoted passage is over three lines, they must be given 1 cm margins from left and right side of line as block with 9 point and odd line spaced.
 • Additional information must be given on the same page as footnotes enumerated 1, 2, 3.

Citations in them must follow the above guidelines.

 • References must include only the cited sources and be given in alphabetical order. Books names must be written bold and italic. Articles must be written (name of journal is bold, volume in Romen number, issue number, colon and page numbers) as below:

ELÇİN, Şükrü, (1998), ''Yeşil Abdal'ın Bir Şiiri", Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım
Armağaru, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık, 216-231.
STOELTJE, J. Beverly, (1983), "Festival in America", Handbook of American Folklore, (ed R.
M. Dorson.), Bloomington: Indiana Universiry Press, 239-246.
TANPıNAR, Ahmet Hamdi, (1985), XIX Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan
Basımevi.
ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), "Milli Destan ve Folklor", Türk Folklor Araştırmaları, II, 33:
513-514.
WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazm Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
WOOLF, Virginia, (1986), "Kitap Nasıl Okunmalı?", (Çeviren: Kemal Atakay), Adam Sanat, 4: 5-14.

 • If more than one source of the same author is cited, they must be put in a chronological order from the oldest to the newest. Sources of the same years must be given letters "198sa, 198sb"
 • The university and the academic degree (MA. or PH.) of academic thesis must be given,
 • Manuscripts not prepared based on the dicections above will not be taken into
  consideration
  for publication in 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum.

 

 

 

 

Türk Eğitim Sen Dergi Tanıtım ve Sistemi Sayfaları